Wczytuję dane...
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE e

1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym korzystania ze Sklepu, oraz prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Sprzedawcy i Klienta. Regulamin zawiera także informacje, do których przekazania Konsumentowi i Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na prawach konsumenta zobowiązany jest Sprzedawca zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. ze zm.).

2. Każdy Klient powinien zapoznać się z Regulaminem.

3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu i udostępniany jest nieodpłatnie także przed zawarciem umowy. Na żądanie Klienta Regulamin jest także udostępniany w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient (np. pocztą elektroniczną). 

4. Podstawowe definicje:

1) Regulamin: niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego ;

2) Sprzedawca: Mariusz Brzoska, prowadzący działalność pod firmą: Mariusz Brzoska z siedzibą: ul. Żeglarska 10a/5, 80-180 Borkowo wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki NIP:  5841991049, Regon: 366859115; e-mail: mariuszbrzoska@prokonto.pl tel. +48 730513059

3) Klient: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną
zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca
we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania,
która nawiąże stosunek prawny ze Sprzedawcą w zakresie
działalności Sklepu. Klient to także Konsument lub
Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta, jeśli
w stosunku do nich w danej kwestii brak oddzielnych
postanowień w Regulaminie;

4) Konsument: Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze
Sprzedawcą czynności prawnej (zakupu), niezwiązanej
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

5) Usługa elektroniczna – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18
lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.
2020.344 t.j. ze zm.), świadczona na odległość, drogą
elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za
pośrednictwem Serwisu;

6) Sklep, Sklep Internetowy lub Serwis: Usługa elektroniczna, sklep
prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: www.odmienswojegobaga.pl www.odmienswojegoobaga.pl www.odmienswojegopsa.pl 
w ramach którego Klient zawiera umowę sprzedaży Towaru na
odległość, strony są informowane o dokonaniu sprzedaży za
pomocą poczty elektronicznej generowanej automatycznie, a
wykonanie umowy (w szczególności dostawa Towaru)
następuje poza internetem;

7) Konto – bezpłatna Usługa elektroniczna, oznaczona
indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta,
zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w
którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz
informacje o czynnościach w ramach Sklepu;

8) Towar – rzecz ruchoma, znajdująca się w ofercie Sprzedawcy,
prezentowanej w Sklepie;

9) Umowa – umowa na odległość, dotycząca zakupu Towaru,
zawarta na skutek złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie
i jego przyjęcia przez Sprzedawcę;

10) Formularz – skrypt stanowiący środek komunikacji
elektronicznej, umożliwiający złożenie Zamówienia w Sklepie
lub dokonanie innych czynności w Sklepie;

11) Zamówienie – dyspozycja zakupu Towaru w Sklepie, złożona
przez Klienta za pomocą Formularza;

12) Newsletter – bezpłatna Usługa elektroniczna, świadczona przez
Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail),
która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom
automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych wiadomości (newsletter-ów), zawierających informacje o
Serwisie, w tym nowościach lub promocjach w Sklepie;

13) Siła wyższa – stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i
niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie umowy w
całości lub w części w ogóle lub przez pewien okres, któremu
przy zachowaniu należytej staranności nie można było zapobiec
ani przeciwdziałać (np. wojna, strajki, zwolnienia, niedobory
surowców lub dostaw energii, zakłócenia w funkcjonowaniu
fabryk, blokady dróg, nadzwyczajne zjawiska przyrody,
epidemie, stany nadzwyczajne)

14) Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta -
osoba fizyczna zawierająca Umowę bezpośrednio związaną z jej
działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie
posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w
szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności
gospodarczej, wynikającej z CEIDG.

 

ROZDZIAŁ 2. INFORMACJE PODSTAWOWE I TECHNICZNE

1. Dane Sprzedawcy do kontaktu z Klientem:

- Adres:

Mariusz Brzoska, ul. Żeglarska 10a/5, 80-180 Borkowo

- Adres poczty elektronicznej:

     sklep@odmienswojegobaga.pl

- Telefon:

+48 730513059

Sprzedawca nie udostępnia innej formy komunikacji
online

2. Sprzedawca oferuje następujące rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną:

1) sklep internetowy, działający za pośrednictwem witryny internetowej, w ramach której Klient zawiera umowę sprzedaży na odległość, strony są informowane o dokonaniu sprzedaży za pomocą poczty elektronicznej generowanej automatycznie, a wykonanie umowy (w szczególności dostawa Towaru) następuje poza internetem;

2) newsletter, polegający na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej Klienta, wiadomości w formie elektronicznej zawierających informacje o Serwisie, w tym nowościach lub promocjach w Sklepie.

3. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

4. Warunkiem technicznym korzystania ze Sklepu jest posiadanie przez Klienta komputera lub innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, odpowiedniego oprogramowania (w tym przeglądarki internetowej), dostępu do Internetu oraz aktualnego i czynnego konta poczty elektronicznej.

5. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

6. Korzystanie ze Sklepu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Sprzedawca podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom. Sprzedawca wskazuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

7. Zawarcie umowy o świadczenie bezpłatnych Usług
Elektronicznych następuje za pośrednictwem Sklepu przez
internet. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z
bezpłatnych Usług Elektronicznych poprzez opuszczenie Sklepu,
rezygnację z Newletter’a lub poprzez usunięcie konta Klienta. W
takim przypadku umowa o świadczenie bezpłatnych Usług
Elektronicznych rozwiązuje się.

8. Sprzedawca może – poza innymi przypadkami wynikającymi z przepisów prawa – przetwarzać następujące dane osobowe Klienta niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy:
1) nazwisko i imiona Klienta;
2) stały adres zamieszkania;
3) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania;
4) adresy poczty elektronicznej Klienta;
5) numer telefonu;


9. Sprzedawca może przetwarzać, za zgodą Klienta i dla celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Sprzedawcę, inne dane dotyczące Klienta, które nie są niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.

 

ROZDZIAŁ 3.  DANE OSOBOWE

1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, dalej: „Rozporządzenie”). W szczególności:
1) Sprzedawca zapewnia, aby dane te były:
a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą;
b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; 
c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane; 
d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; 
f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,
2) Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych;
3) Sprzedawca zapewnia dostęp do danych osobowych i korzystanie z innych praw Klientom i innym osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.


2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klientów lub wystąpienie innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych osobowych według Rozporządzenia.


3. Sprzedawca gwarantuje realizację uprawnień osób, których dane osobowe są przetwarzane na zasadach wynikających z odpowiednich przepisów, w tym osobom tym przysługuje:
1) prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
2) prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
3) prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;
4) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
5) prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.


4. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Sprzedawcy lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Sprzedawcy.


5. Sprzedawca zapewnia, że nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, chyba że wymaga tego prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie.

6. W związku z działalnością gospodarczą Sprzedawca korzysta z usług innych podmiotów, w tym w celu wykonywania umów. Dane osobowe mogą być przekazywane:

1) firmie hostingowej,
2) dostawcy oprogramowania do obsługi Sklepu,
3) dostawcy usług internetowych,
4) firmom świadczącym usługi kurierskie lub pocztowe,
5) dostawcy platformy płatności elektronicznych,
6) dostawcy oprogramowania do wystawiania faktur,
7) podmiotom świadczącym obsługę księgową lub prawną.

 

ROZDZIAŁ 4. INFORMACJE DODATKOWE 

§ 1 Konto.

1. Rejestracja konta na stronie internetowej Sklepu jest bezpłatna i wymaga następujących działań: Kupujący powinien wypełnić formularz rejestracji podając określone dane i składając oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych. Na adres poczty elektronicznej Klienta podany przez niego w procesie rejestracji konta przesłany zostanie link umożliwiający weryfikację konta. Logowanie do konta polega na podaniu adresu poczty elektronicznej Klienta oraz hasła, ustalonego przez Klienta. Hasło jest poufne i nie powinno być nikomu udostępniane.

2. Konto umożliwia Klientowi wprowadzenie lub modyfikację danych, dokonywanie lub sprawdzanie Zamówień oraz przeglądanie historii Zamówień.

3. Usługa elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

4. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Konta w Sklepie
poprzez wybranie opcji „Usuń konto”, przesłanie
odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na
adres e-mail: odmienswojegobaga@prokonto.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy: Mariusz Brzoska Ul. Żeglarska 10A/5 80-180 Borkowo

 

§ 2. Newsletter 

1. Usługa Newsletter ma na celu dostarczenie Klientowi zamówionych informacji.

2. Korzystanie z Newsletter-a nie wymaga rejestracji konta przez Klienta, ale wymaga podania adresu poczty elektronicznej oraz złożenia oświadczeń w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych.

3. Na adres poczty elektronicznej Klienta przesłany zostanie link potwierdzający subskrypcję Newsletter-a.

4. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

5. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Newsletter’a poprzez
opcję rezygnacji z Newsletter’a, przesłanie odpowiedniego
żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres: sklep@odmienswojegobaga.pl lub też
pisemnie na adres Sprzedawcy.

§ 3. Opinie

1. Sprzedawca informuje, że w Sklepie umieszczane są tylko opinie
uzyskane od Klientów, a nadto, że zamieszcza wszystkie
uzyskane opinie Klientów, zarówno pozytywne, jak i
negatywne

2. Sprzedawca nie korzysta z opinii obcych czy
sponsorowanych.

ROZDZIAŁ 5. SPRZEDAŻ

§ 1. Towary 

1. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są nowe, wykonane ręcznie i są zgodne z
Umową. Szczegółowy opis Towaru znajduje się na stronie
Sklepu.


2. Na Towary mogą być udzielone gwarancja lub usługi
posprzedażowe. Szczegółowa informacja w tym zakresie
znajduje się przy opisie Towaru.

3. W przypadku udzielenia gwarancji, gwarancja trwałości nie
będzie przewidywać warunków naprawy lub wymiany Towaru
dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na
prawach konsumenta mniej korzystnych niż określone w
Rozdziale 6 Regulaminu.

 

§ 2. Zamówienia i ich realizacja 

1. Zamówienie może być złożone poprzez wypełnienie Formularza, dostępnego w Sklepie.

2. Zamówienia można składać po uprzednim zarejestrowaniu konta na stronie internetowej Sklepu.

3. Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym oraz określając wybrany sposób zapłaty i dostawy.

4. Klient podaje w Formularzu dane oraz składa oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych.

5. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane
w soboty, niedziele lub święta są rozpatrywane następnego dnia roboczego.

6. Potwierdzenia złożenia Zamówienia dokonuje Klient poprzez wybranie przycisku (pola) oznaczonego „Potwierdź zakup”. Sprzedawca wyśle Klientowi na wskazany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie Zamówienia.

7. Czas realizacji zamówienia (tj. do dnia wysyłki Towaru) wynosi do 5 dni roboczych.

8. W razie żądania udokumentowania transakcji w formie faktury VAT Klient podaje niezbędne dane, przy czym wskazania numeru NIP Klienta do faktury należy dokonać nie później niż podczas składania Zamówienia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub niepełnych danych, w tym numeru NIP, przez Klienta

9. W przypadku niemożności zrealizowania zamówienia, mogącej mieć miejsce w przypadku siły wyższej lub innych przyczyn, Sprzedawca zobowiązuje się bezzwłocznie poinformować Klienta za pośrednictwem adresu e-mail lub telefonicznie. W takim przypadku Konsument może zrezygnować z realizacji umowy, a Sprzedawca dokona zwrotu należności uiszczonych przez Konsumenta. W pozostałych przypadkach realizacja umowy ulega przesunięciu o czas trwania przeszkody.

§ 3. Płatności

 

1. Wszystkie ceny Towarów podawane w Sklepie są cenami w
złotych polskich (ceny uwzględniają podatek VAT i podatek
akcyzowy, jeżeli sprzedaż Towaru podlega obciążeniom tymi
podatkami). Cena Towaru nie uwzględnia kosztów, o których
mowa w punkcie 2 poniżej. Cena Towaru podana w chwili
złożenia przez Klienta Zamówienia jest wiążąca dla obu stron.

2. Koszty związane z dostawą Towaru (np. transport, dostarczenie, usługi pocztowe) i ewentualne inne koszty ponosi Klient. Wysokość tych kosztów może zależeć od wyboru Klienta co do sposobu dostawy Towaru.  Informacja o wysokości tych kosztów jest przekazywana na etapie składania Zamówienia.

3. Klient może wybrać formę płatności:

1)              przelew tradycyjny - zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien wpłacić/przelać należność na rachunek bankowy Sklepu. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku bankowym Sklepu;

2)              zapłata za pośrednictwem systemu płatności Przelewy24 - zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien dokonać zapłaty za pośrednictwem systemu Przelewy24. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta w systemie płatności Przelewy24.

3)              operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

4. Na każdy sprzedany Produkt Sklep wystawia dowód zakupu i doręcza go Klientowi, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa wymagają doręczenia, z zastrzeżeniem postanowień rozdziału 5 paragraf 2 punkt 8 Regulaminu.

5. Klient zobowiązany jest do zapłaty w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Jeżeli w tym terminie Klient nie dokona zapłaty, wtedy - zgodnie z art. 491 § 1 kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.) - Sprzedawca wyznaczy Klientowi dodatkowy termin na zapłatę, po którego bezskutecznym upływie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Jeżeli Klient oświadczy, że świadczenia nie spełni, Sprzedawca może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, także przed nadejściem oznaczonego terminu spełnienia świadczenia.

6. Podmiotem świadczącym usługę płatności elektronicznych jest Pay Pro - z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości zapłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza.

7. W przypadku informowania o obniżonej cenie Sprzedawca
uwidacznia także informację o najniższej cenie tego Towaru jaka
obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki
albo od dnia rozpoczęcia oferowania tego Towaru w Sklepie
(jeśli okres ten jest krótszy niż 30 dni), albo o cenie sprzed
zastosowania obniżki (jeśli Towar jest szybko psujący się lub
mający krótki termin przydatności).

§ 4. Dostawa

1. Produkt wysyłany jest na adres wskazany przez Klienta w Formularzu, o ile Strony nie ustalą inaczej.

2. Zakupione produkty wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub Inpost

Koszt wysyłki krajowej kurierem DPD to 16,99 zł.

Koszt wysyłki krajowej paczkomatem Inpost to 17,99 zł

Koszt wysyłki zagranicznej  kurierem DPD w zależności od kraju przeznaczenia pokazuje się podczas zamawiania.

Zakupione towary wysyłamy w terminie do 5 dni roboczych od momentu opłacenia zamówienia.

3. Nie ma możliwości odbioru osobistego Towaru.

4. Wraz z Towarem Sprzedawca wydaje Klientowi wszystkie elementy jego wyposażenia oraz instrukcje obsługi, konserwacji i inne dokumenty wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

5. Sprzedawca wskazuje, że:

1) z chwilą wydania Towaru Klientowi lub przewoźnikowi na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Przy sprzedaży na rzecz Konsumenta niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jego powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta,

2) przyjęcie przesyłki z Produktem przez Klienta bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia w przewozie, chyba że:

a) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki;

b) zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;

c) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;

d) szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

Powyższe nie dotyczy Konsumenta i Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta.

 

§ 5. Dodatkowe informacje dla Konsumenta

1.              Umowa nie jest zawarta na czas nieoznaczony i nie będzie podlegać automatycznemu przedłużeniu.

2.              Minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z Umowy to czas realizacji Umowy, tj. dokonania zapłaty i odbioru Towaru.

3.              Korzystanie ze Sklepu przez Konsumenta nie łączy się z obowiązkiem złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.

4.              Sprzedawca nie ma obowiązku i nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U.2016.3 ze zm.).

 

ROZDZIAŁ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunkach
prawnych z Klientami, ale nie dotyczy to Konsumenta i
Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta
(których dotyczą kolejne punkty). Odpowiedzialność
Sprzedawcy za szkodę w stosunkach prawnych z Klientami
zawsze ograniczona jest do wartości Towaru, ale nie dotyczy to
Konsumenta i Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach
konsumenta.


2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta lub
Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta za
brak zgodności Towaru z Umową na zasadach wynikający z
ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta
(Dz.U.2020.287 t.j. ze zm.), w tym na następujących zasadach:

1) Towar jest zgodny z umową, jeżeli:

a) jego opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność są
zgodne z Umową;
b) jest przydatny do szczególnego celu, o którym Sprzedawca
został poinformowany najpóźniej w chwili zawarcia Umowy i
który Sprzedawca zaakceptował;
c) Towar nadaje się do celu, do którego zazwyczaj używa się
takiego towaru;
d) występuje w takiej ilości i ma takie cechy (w tym trwałość i
bezpieczeństwo) jakie są typowe dla tego rodzaju towaru i
jakich Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na
prawach konsumenta mógł rozsądnie oczekiwać (z
uwzględnieniem charakteru Towaru oraz publicznych
zapewnień jego dotyczących);
e) jest dostarczony z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami,
których Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na
prawach konsumenta mógł rozsądnie oczekiwać;
f) jest takiej samej jakości jak próbka lub wzór, udostępniony
przez Sprzedawcę przed zawarciem Umowy,


2) Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności
Towaru z Umową, o których mowa w punkcie 2. 1) c-f powyżej,
jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na
prawach konsumenta został poinformowany przez Sprzedawcę
o tej niezgodności najpóźniej w chwili zawarcia Umowy i
zaakceptował ten fakt wyraźnie i odrębnie,


3) Sprzedawca odpowiada za brak zgodności Towaru z Umową
istniejący w chwili dostarczenia Towaru i stwierdzony w ciągu 2
lat od tej chwili, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to sytuacji, w
której termin przydatności Towaru do użycia, określony przez
Sprzedawcę lub jego poprzedników albo osoby działające w
jego imieniu, jest dłuższy,


4) obowiązuje domniemanie, że brak zgodności z Umową, który
ujawnił się przed upływem terminu 2 lat od dnia dostarczenia
Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia;

5) uprawnienia Konsumenta lub Przedsiębiorcy
uprzywilejowanego na prawach konsumenta z tytułu
niezgodności Towaru z Umową to:
a) żądanie naprawy lub wymiany Towaru. W takim przypadku
Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach
konsumenta udostępnia Sprzedawcy Towar, a Sprzedawca
odbiera go na swój koszt. Koszty związane z naprawą lub
wymianą Towaru ponosi Sprzedawca. Naprawa lub wymiana
Towaru powinna zostać wykonana w rozsądnym czasie. Jeżeli
wymiana lub naprawa Towaru są niemożliwe lub wymagają
nadmiernych kosztów Sprzedawca może odmówić ich
dokonania;
b) Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach
konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
Towaru albo o odstąpieniu od Umowy, jeśli:
- Sprzedawca odmówił dokonania naprawy lub wymiany Towaru;
- Sprzedawca nie dokonał naprawy lub wymiany Towaru;
- brak zgodności Towaru z Umową nadal występuje, pomimo
próby naprawy lub wymiany Towaru;
- brak zgodności Towaru z Umową jest tak istotny, że nie
uzasadnia żądania naprawy lub wymiany Towaru;
- okoliczności lub oświadczenie Sprzedawcy wskazują na to, że
nie doprowadzi on do zgodności Towaru z Umową w rozsądnym
czasie lub bez nadmiernych niedogodności,
7) odnośnie obniżenia ceny:
- obniżona cena musi być proporcjonalna względem ceny towaru
pełnowartościowego;
- Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od
dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny, zwróci należne
kwoty Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu
na prawach konsumenta,
8) odnośnie odstąpienia od Umowy:

- Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach
konsumenta nie może odstąpić od Umowy, jeśli niezgodność
Towaru z Umową jest nieistotna, ale obowiązuje domniemanie,
że ta niezgodność jest istotna;
- odstąpienia może dotyczyć tylko Towaru niezgodnego z Umową
lub także innych Towarów objętych Umową;
- Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach
konsumenta zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu
Towaru na koszt Sprzedawcy;
- Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od
dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania, zwróci
cenę Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na
prawach konsumenta. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności
przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył
Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach
konsumenta, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób
zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

ROZDZIAŁ 7. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Reklamacje Klient powinien kierować do Sprzedawcy w formie pisemnej na adres: Mariusz Brzoska 80-180 Borkowo Ul. Żeglarska 10A/5. Klient może skorzystać z wzoru reklamacji dostępnej w Sklepie, ale nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji. Powyższe nie dotyczy Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który może kierować reklamacje do Sprzedawcy w dowolny sposób.
 2. W przypadku stwierdzenia, że przesyłka z Produktem jest naruszona, doznała ubytku lub uszkodzenia, Klient powinien niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki) złożyć reklamację u Sprzedawcy. Takie działanie umożliwi dochodzenie roszczeń od przewoźnika. Nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się odpowiedzieć na reklamację Klienta
  w terminie 30 dni, a na reklamację Konsumenta lub
  Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta w
  terminie 14 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do
  reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją
  za uzasadnioną. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca
  przekazuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy
  uprzywilejowanemu na prawach konsumenta na papierze lub
  innym trwałym nośniku.

4. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania.

5.  Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym:

1) możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/;

2) możliwość prowadzenia postępowania polubownego przed sądem powszechnym lub sądem polubownym;

3) możliwość prowadzenia postępowania mediacyjnego z udziałem niezależnego mediatora.

 

ROZDZIAŁ 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

1. Odstąpienie od Umowy przez Sprzedawcę lub Klienta może
nastąpić na zasadach określonych w przepisach prawa, w tym
kodeksu cywilnego (Dz.U.2022.1360 t.j. ze zm.).

2. Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na
prawach konsumenta przysługuje prawo odstąpienia od
Umowy w terminie 14 dni od dnia odbioru Towaru przez niego lub przez wskazaną przez niego osobę trzecią, niebędącą przewoźnikiem. 

3. Wykonywanie usługi, za którą Konsument lub Przedsiębiorca
uprzywilejowany na prawach konsumenta jest zobowiązany do
zapłaty ceny, może rozpocząć się przed upływem terminu do
odstąpienia od Umowy, pod warunkiem, że Konsument lub
Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta złoży
Sprzedawcy oświadczenie zawierające takie wyraźne żądanie
oraz potwierdzenie, że przyjął do wiadomości informację o
utracie prawa do odstąpienia od Umowy z chwilą jej wykonania
przez Sprzedawcę.


4. Informacje o odstąpieniu od Umowy zawarte są w pouczeniu o
prawie odstąpienia, dostępnym tu {link}. Wzór formularza
odstąpienia od Umowy dostępny jest tu {link}.


5. Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach
konsumenta zobowiązany jest do zwrotu Towaru wraz z
wszystkimi elementami wyposażenia, w tym opakowania, o ile
stanowi ono istotny element Towaru – i to w terminie 14 dni od
dnia odstąpienia od Umowy, chyba że Sprzedawca
zaproponował, że sam odbierze Towar. Jeżeli Sprzedawca nie
zaproponował, że sam odbierze Towar, Sprzedawca może
powstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania
Towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy
dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie
nastąpi wcześniej.

6. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od
dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci
Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na
prawach konsumenta wszystkie dokonane przez niego
płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca
dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu
zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca
uprzywilejowany na prawach konsumenta, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się
dla niego z żadnymi kosztami. 

7. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na
prawach konsumenta wybrał sposób dostarczenia Towaru inny
niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez
Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu
poniesionych przez niego dodatkowych kosztów dostarczenia
Towaru.


8. Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach
konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru,
chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie
poinformował o konieczności poniesienia tych kosztów.


9. Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach
konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości
Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób
wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech
i funkcjonowania Towaru.


10. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Umowa
uważana jest za niezawartą.

11. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje w odniesieniu do
niektórych umów, tj.:3
1) o świadczenie usług, za które Konsument lub Przedsiębiorca
uprzywilejowany na prawach konsumenta jest zobowiązany do
zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za
wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy
uprzywilejowanego na prawach konsumenta, który został
poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po
spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo
odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku
finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i

które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od
Umowy;
3) w której przedmiotem Umowy jest towar nieprefabrykowany,
wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub
Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta lub
służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem Umowy jest towar ulegający szybkiemu
zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem Umowy jest towar dostarczany w
zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu
opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia
lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało
otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem Umowy są Towary, które po
dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają
nierozłącznie połączone z innymi towarami;
7) w której przedmiotem Umowy są napoje alkoholowe, których
cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy, a których
dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których
wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie
ma kontroli;
8) w której Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na
prawach konsumenta wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego
przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; a
jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te,
których wykonania Konsument lub Przedsiębiorca
uprzywilejowany na prawach konsumenta żądał, lub dostarcza
towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania
naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy
przysługuje w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;
9) w której przedmiotem Umowy są nagrania dźwiękowe lub
wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z
wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do
celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów,
gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami
rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie
oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku
materialnym, za które Konsument lub Przedsiębiorca
uprzywilejowany na prawach konsumenta jest zobowiązany do
zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za
wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy
uprzywilejowanego na prawach konsumenta, który został
poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po
spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo
odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości, a
Sprzedawca przekazał mu potwierdzenie;
14) o świadczenie usług, za które Konsument lub Przedsiębiorca
uprzywilejowany na prawach konsumenta jest zobowiązany do
zapłaty ceny, w przypadku których wyraźnie zażądał od
Sprzedawcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania
naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i
uprzednią zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy
uprzywilejowanego na prawach konsumenta.

 

ROZDZIAŁ 9. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 

1. Prawa do Serwisu oraz treści w nim zawartych należą do Sprzedawcy.

2. Adres strony, pod którym jest dostępny Sklep, a także zawartość strony internetowej  www.odmnienswojegobaga.pl www.odmienswojegoobaga.pl www.odmienswojegopsa.pl  stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej.

3. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe itp. są znakami zastrzeżonymi i należą do Sprzedawcy, producenta lub dystrybutora Towaru. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony www.odmienswojegobaga.pl  www.odmienswojegoobaga.pl www.odmienswojegopsa.pl  bez zgody właściciela jest zabronione.

 

ROZDZIAŁ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z Klientami zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Klientem będzie sąd właściwy według siedziby Sprzedawcy. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Konsumentem z powództwa Sprzedawcy będzie sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca zamieszkania lub pobytu Konsumenta), a z powództwa Konsumenta sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca siedziby Sprzedawcy) albo inny dogodniejszy dla Konsumenta (według art. 31-37 kodeksu postępowania cywilnego).
 3. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą
  i Klientem będzie sąd właściwy według siedziby Sprzedawcy.
  Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą
  i Konsumentem:
  1) z powództwa Sprzedawcy będzie sąd właściwy według zasad
  ogólnych (sąd miejsca zamieszkania lub pobytu Konsumenta),
  2) z powództwa Konsumenta sąd właściwy dla miejsca zamieszkania
  Konsumenta (ale nie dotyczy to spraw, w których właściwość
  sądu jest wyłączna), sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd
  miejsca siedziby Sprzedawcy) albo inny dogodniejszy dla
  Konsumenta (według art. 31-37 kodeksu postępowania
  cywilnego).
  W przypadku sporu z Przedsiębiorcą uprzywilejowanym na
  prawach konsumenta sądem właściwym jest sąd miejscowo
  właściwy według przepisów powszechnie obowiązującego
  prawa.
  4. Regulamin może zostać zmieniony przez Sprzedawcę z ważnych
  przyczyn, za które uważa się w szczególności zmianę przepisów
  powszechnie obowiązującego prawa, zmiany dotyczące profilu
  działalności Sprzedawcy lub oferty Sprzedawcy, zmiany
  dotyczące funkcjonalności Serwisu.
  5. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania Serwisie, z tym
  zastrzeżeniem, że nie narusza praw nabytych Klientów, tj. do
  Zamówienia złożonego przed zmianą lub do Umowy zawartej i
  wykonanej przed zmianą zastosowanie ma Regulamin
  obowiązujący w dacie tych czynności.
  6. O treści zmian Regulaminu Sprzedawca powiadomi Klienta,
  z którym zawarta jest umowa ciągła (użytkownicy
  zarejestrowani, posiadający Konto lub wpisani do Newsletter’a)
  o zmianie Regulaminu. Powiadomienie nastąpi poprzez
  zamieszczenie informacji na stronie Serwisu oraz poprzez
  oświadczenie Sprzedawcy złożone drogą elektroniczną. W
  przypadku braku akceptacji zmian Klient może skorzystać z
  prawa do rezygnacji z umowy w terminie 14 dni. W braku
  oświadczenia zmiana będzie obowiązywać po upływie 14 dni od
  dnia powiadomienia.

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY


dotyczy Konsumenta i Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach Konsumenta
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy,
muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane
pocztą lub pocztą elektroniczną). Poniżej podajemy dane kontaktowe:

Mariusz Brzoska ul. Żeglarska 10a/5, 80-180 Borkowo

e-mail: mariuszbrzoska@prokonto.pl


Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba
trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy,
wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia
rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia
oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu
prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w
pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z
tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności
od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu
od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towar przed upływem terminu 14 dni.
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około […] PLN.
Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonowania rzeczy.
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe

 

                                                     WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY


dotyczy Konsumenta i Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta


UWAGA: formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy


………………………., ……………………………….
…………………………………………
(imię i nazwisko Klienta)
………………………………………..
…………………………………………
(adres Klienta do korespondencji)
…………………………………………
(numer telefonu/email do kontaktu)
Dane Sprzedawcy: …………………………………
ODSTĄPIENIE OD UMOWY NA ODLEGŁOŚĆ
Informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów ………………………………………………
Data zawarcia umowy …………………………………………
Data odbioru towaru …………………………………………………..
W związku z powyższym, oświadczam, że dokonam zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Poniżej wskazuję dane do zwrotu
ceny towaru, który powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.…………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………
(imię, nazwisko i podpis Klienta,
jeśli formularz jest wysyłany w formie papierowej)